`

Strona główna

OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH

(2023-03-20 17:03:50)

 Jak informuje Biuro ds Transportu Międzynarodowego w Warszawie, zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201) po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:


  1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

  • oświadczenie należy złożyć jeżeli firma posiada ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • oświadczenie należy złożyć w oryginale lub poprzez elektroniczny formularz ePUAP;
  • w przypadku gdy oświadczenie składa osoba posiadająca pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia w imieniu przedsiębiorcy (podpisuje oświadczenie), należy dołączyć upoważnienie w oryginale oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
  • oświadczenie dotyczy 2022 r.;
  • adres do przesłania oświadczenia to adres organu dysponenta danych - do organu wydającego zezwolenie. Dla tzw. 50 latek, jeśli przedsiębiorca uzyskał dodatkowo zezwolenie od starostwa - wówczas adres starostwa (dysponent danych);
  • w oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę/ umowę zatrudnienia/ zlecenia.
  • jednoosobowe działalności gospodarcze, jeśli posiadają ważne zezwolenie, również zobowiązane są do złożenia oświadczenia.  Dla działalności, w których właściciel jest także kierowcą, właściciel uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców;
  • w oświadczeniu należy ująć również kierowców (kierowca może być przedsiębiorcą), z którymi przedsiębiorca zawiera umowę (bez względu na formę zatrudnienia). 

Za rok 2022 r. termin składania oświadczeń mija 31 marca 2023 r.

OŚWIADCZENIE