`

Statut

Statut
Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” w Siedlcach
  
Rozdział I
Nazwa, charakter prawny, teren działania i siedziba Stowarzyszenia 
 
§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów”, zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem”. 

§ 2 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.ego tytułu posiada osobowość prawną. 

§ 3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Siedlce.
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o treści:
„Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” w Siedlcach (wraz z adresem i numerem telefonu). 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji  

§ 4.   

1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:           
a) udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, spedycji i turystyki oraz współpraca w tej dziedzinie z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi i zainteresowanymi organizacjami;  
b) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz krajowych i UE oraz organizacji społecznych, branżowych i gospodarczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
c) oddziaływanie na władzę ustawodawczą i wykonawczą tym UE oraz szeroko pojętą administrację w sprawach stosowania prawa w sposób sprzyjający rozwojowi branży transportowej w Polsce;
d) tworzenie wśród społeczeństwa w Polsce i UE atmosfery zrozumienia i akceptacji dla sytuacji i potrzeb branży transportowej;
e) udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, pomoc w uzyskiwaniu dokumentów przewozowych;
f) ochrona interesów przewoźników jako grupy zawodowej;          
g) tworzenie korzystnych warunków ekonomicznych dla działalności podmiotów – członków Stowarzyszenia;
h) kształtowanie zasad współpracy i etyki zawodowej oraz kontrola i egzekwowanie przestrzegania tych zasad;     
i) dbałość o wysoki poziom usług świadczonych przez przewoźników;  
j) kształtowanie i ochrona wizerunku branży transportowej w Polsce;      
k) promocja usług świadczonych przez członków Stowarzyszenia;   
l) szkolenia członków stowarzyszenia oraz prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje przewoźników i spedytorów;          
m) wydawanie publikacji dotyczących prawnych, ekonomicznych i technicznyczagadnień międzynarodowego transportu drogowego;           
n) Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji przewoźników lub o charakterze pokrewnym.  

2. Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a) udzielanie porad i informacji w zakresie stosowania prawa krajowego i UE dotyczącego transportu drogowego;
b) wydawanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzenia krajowego i międzynarodowego transportu drogowego;
c) zaopatrywanie polskich i zagranicznych przewoźników drogowych w znajdujące się w dyspozycji Stowarzyszenia krajowe i zagraniczne dokumenty związane z wykonywaniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego oraz udzielanie pomocy w uzyskiwaniu dokumentów niezbędnych do wykonywania tych przewozów;
d) uczestniczenie w prowadzeniu, negocjacjach i rozwiązywaniu spraw dotyczących transportu drogowego, czasu pracy kierowców i innych związanych z działalnością transportową;
e) członkostwo i współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami funkcjonującymi w sferze transportu, spedycji i turystyki;
f) organizowanie z innymi stowarzyszeniami i podobnymi organizacjami wspólnych wystąpień i działań w celu osiągnięcia sprawiedliwych i korzystnych dla branży rozwiązań prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych;
g) współpracę, w ośrodkami szkoleniowymi w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia;
h) organizowanie kursów, szkoleń, seminariów oraz konferencji integracyjno – reklamowych;
i) udostępnianie za pomocą strony internetowej Stowarzyszenia, aktualnych przepisów i informacji dotyczących transportu drogowego.  

§ 5 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której to działalności dochód może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia prowadzonej w interesie własnym i swoich członków w szczególności jest:
a) 46.19.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
b) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
c) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
d) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
e) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
f) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
g) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
h) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
i) 85.59.A Nauka języków obcych;
j) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
k) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
l) 78.20.Z  Działalność agencji pracy tymczasowej;
m) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. 

Rozdział III 
Zasady nabywania i utraty członkostwa. Prawa i obowiązki członków.  

§ 6 

1.Członkiem Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego i spedycji.
2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.
3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
  
§ 7 

1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, na pisemny wniosek zainteresowanego, dokonuje Zarząd.
2. Z ważnych przyczyn Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia, a w szczególności w następujących przypadkach:
a) kandydat na członka prowadzi działalność konkurencyjną wobec Stowarzyszenia;
b) wniosek został złożony przez podmiot, który uprzednio już należał do grona członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku wniosku pochodzącego od kandydata, o którym mowa w ust. 2 lit. b jego przyjęcie jest możliwe po uregulowaniu wszelkich zaległości finansowych wobec Stowarzyszenia.     

§ 8 

1. Utrata członkowska następuje wskutek:
a) zrzeczenia się członkostwa – zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu Stowarzyszenia;
c) śmierci członka, a w przypadku członka wspierającego utraty osobowości prawnej.  
 
§ 9 

1. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na skutek:
a) nieprzestrzeganie międzynarodowych przepisów prawnych, celnych, podatkowych i innych obowiązujących w międzynarodowym transporcie drogowym;
b) niepłacenie składek członkowskich w obowiązującej wysokości przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
c) utraty na stałe warunków wymaganych dla przyjęcia na członka Stowarzyszenia;
d) nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
e) działalności na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków.  

§ 10 

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
b) brania udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, składania wniosków, propozycji uchwał;
c) korzystania na równych prawach z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia;
d) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia (brania udziału w pracach komisji, zespołów, itp.);
e) odwoływania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia od decyzji o wykluczeniu w terminie 14 dni od jej pisemnego doręczenia, do czasu odbycia walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia członek pozostaje zawieszony w sowich prawach;
f) korzystania ze świadczeń oraz poradnictwa fachowego Stowarzyszenia. 

§ 11 

1. Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są do:
a) przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
b) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
c) wypełniania przyjętych na siebie obowiązków członka Stowarzyszenia;
d) regularnego opłacania składek członkowskich;
e) przestrzegania zasad etyki przewoźnika i spedytora. 
2. Członkowie wspierający, mogą uczestniczyć w walnym Zebraniu Członków, a także brać udział w pracach komisji, zespołów, grup, z głosem doradczym. Mogą uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach. 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia  

§ 12 

1. Organami władz Stowarzyszenia są:
a)  Walne Zebranie Członków,
b)  Zarząd,
c)  Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane są w drodze wyborów na Walnym Zebraniu Członków, na 4 letnią kadencję.
3. Pełnienie funkcji w Zarządzie jest honorowe.
4. Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów oraz utraconych korzyści poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach organów. 

§ 13 

1. Organem stanowiącym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie czynności niezastrzeżone dla innych organów, a w szczególności:
a) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia;
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) uzupełnianie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej w przypadku zmniejszenia się ilości członków w tych organach;
d) odwoływanie osób powołanych do pełnienia tych funkcji;
e) uchwalanie kierunków działań i rocznych preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;
f) udzielanie absolutorium Zarządowi;
g) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku trwałego, w zakresie przekraczającym zwykłe zarządzanie tym majątkiem;
h) ustalanie wysokości składek członkowskich;
i) zatwierdzanie struktury organizacyjnej oraz regulaminów organów Stowarzyszenia.
j) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia;
k) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieralnych organów, w tym finansowych Stowarzyszenia.
3. Do ważności uchwały w sprawie wyboru i odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów oddana w obecności co najmniej połowy ½ uprawionych do głosowania. 

§14 

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd, odbywa się raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku kalendarzowego, jako zebranie sprawozdawcze.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd, z jego inicjatywy, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia z podaniem celu jego zwołania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia zwoływane z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, odbywa się w terminie do dwóch miesięcy od złożenia pisemnego wniosku przez uprawnionego.
5. O terminie Walnego Zebrania Członków, jego miejscu i porządku obrad powiadamia się uprawnionych członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania  listem poleconym lub drogą potwierdzonego fax- u, lub potwierdzonego e-mailu).
6. W Walnym Zebraniu Członków członkowie mogą uczestniczyć tylko osobiście.
7. Członkowie wspierający uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.  

§ 15 

1. Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków wybiera Walne Zebranie Członków.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne niezależnie od liczby obecnych członków Stowarzyszenia.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, o ile poszczególne przepisy Statutu nie stanowią inaczej.
4. Każdy członek ma jeden głos. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
5. Głosowanie odbywa się jawnie chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej.
 
§ 16 

Zarząd Stowarzyszenia
1. Organem zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Prawo Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności obejmuje zawieranie umów, składanie oświadczeń woli, reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organów władzy i administracji publicznej oraz osób trzecich.
3. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, w wysokości nie przekraczającej łącznej kwoty rocznych składek członkowskich, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu- w tym Prezesa.
4. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja celów Statutowych Stowarzyszenia;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych preliminarzy budżetowych oraz wniosków dotyczących kierunków działań Stowarzyszenia;
e) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ogólnych i finansowych z działalności Stowarzyszenia;
f) prowadzenie polityki rozwoju i działalności Stowarzyszenia;
g) opracowywanie wniosków i postulatów w zakresie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych.
5. Zarząd swoje funkcje wykonuje przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
6. Zarząd zatrudnia w imieniu Stowarzyszenia pracowników do prowadzenia Biura Stowarzyszenia.
7. Organizację Biura Stowarzyszenia określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.
 
§ 17  

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Przewodniczący Zarządu pełni funkcje Prezesa Zarządu.
3. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie: Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz określa zadania członków pełniących funkcje w Zarządzie.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3 członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeby lub na wniosek każdego z członków Zarządu, w takim wypadku posiedzenie odbywa się w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez uprawnionego z pisemnym wnioskiem.
7. Zarząd wykonuje swoje funkcje przy pomocy Biura Stowarzyszenia, którym kieruje Dyrektor Biura.
8. W posiedzeniu Zarządu może, z głosem doradczym, brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby. 

Komisja Rewizyjna 

§ 18 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno – rewizyjnym Stowarzyszenia.
2. Do jej uprawnień i obowiązków należy:
a) kontrola całokształtu działalności finansowo – gospodarczej Stowarzyszenia, pod względem celowości, gospodarności i rzetelności wydatków;
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji;
d) wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi.
3. Komisja Rewizyjna może zlecić biegłemu analizę sprawozdania finansowego Zarządu oraz rewizję gospodarki finansowej Stowarzyszenia.  

§ 19 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego oraz określa funkcje członków Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka komisji.
4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 2 członków, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
 
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia  

§ 20 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich i darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki, zapisy z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.   

§ 21 

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.  

Rozdział VI
Zmiana Statutu, likwidacja i rozwiązanie Stowarzyszenia
 

§ 22 

Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 
§ 23 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje specjalnie, w tym celu zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

§ 24 

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, zarządza on jego likwidację wyznaczając likwidatora. 

§ 25 

Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w Statucie lub w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmującego decyzję o likwidacji