25 lutego 2021 r. Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

     
LINKI
Zezwolenia
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Rolnictwa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Instytut Transportu Samochodowego
Akty Prawne Dzienniki Ustaw
Porozumienie Białowieskie
 
 

MENU
Strona główna
Władze
Informacje
Statut
Szkolenia
Akty prawne
Kontakt
GALERIA
 
 

 
Statut
 
 

 

Statut
Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” w Siedlcach
  
Rozdział I
Nazwa, charakter prawny, teren działania i siedziba Stowarzyszenia 
 
§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów”, zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem”. 

§ 2 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.ego tytułu posiada osobowość prawną. 

§ 3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Siedlce.
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o treści:
„Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” w Siedlcach (wraz z adresem i numerem telefonu). 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji  

§ 4.   

1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:           
a) udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, spedycji i turystyki oraz współpraca w tej dziedzinie z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi i zainteresowanymi organizacjami;  
b) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz krajowych i UE oraz organizacji społecznych, branżowych i gospodarczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
c) oddziaływanie na władzę ustawodawczą i wykonawczą tym UE oraz szeroko pojętą administrację w sprawach stosowania prawa w sposób sprzyjający rozwojowi branży transportowej w Polsce;
d) tworzenie wśród społeczeństwa w Polsce i UE atmosfery zrozumienia i akceptacji dla sytuacji i potrzeb branży transportowej;
e) udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, pomoc w uzyskiwaniu dokumentów przewozowych;
f) ochrona interesów przewoźników jako grupy zawodowej;          
g) tworzenie korzystnych warunków ekonomicznych dla działalności podmiotów – członków Stowarzyszenia;
h) kształtowanie zasad współpracy i etyki zawodowej oraz kontrola i egzekwowanie przestrzegania tych zasad;     
i) dbałość o wysoki poziom usług świadczonych przez przewoźników;  
j) kształtowanie i ochrona wizerunku branży transportowej w Polsce;      
k) promocja usług świadczonych przez członków Stowarzyszenia;   
l) szkolenia członków stowarzyszenia oraz prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje przewoźników i spedytorów;          
m) wydawanie publikacji dotyczących prawnych, ekonomicznych i technicznyczagadnień międzynarodowego transportu drogowego;           
n) Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji przewoźników lub o charakterze pokrewnym.  

2. Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a) udzielanie porad i informacji w zakresie stosowania prawa krajowego i UE dotyczącego transportu drogowego;
b) wydawanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzenia krajowego i międzynarodowego transportu drogowego;
c) zaopatrywanie polskich i zagranicznych przewoźników drogowych w znajdujące się w dyspozycji Stowarzyszenia krajowe i zagraniczne dokumenty związane z wykonywaniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego oraz udzielanie pomocy w uzyskiwaniu dokumentów niezbędnych do wykonywania tych przewozów;
d) uczestniczenie w prowadzeniu, negocjacjach i rozwiązywaniu spraw dotyczących transportu drogowego, czasu pracy kierowców i innych związanych z działalnością transportową;
e) członkostwo i współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami funkcjonującymi w sferze transportu, spedycji i turystyki;
f) organizowanie z innymi stowarzyszeniami i podobnymi organizacjami wspólnych wystąpień i działań w celu osiągnięcia sprawiedliwych i korzystnych dla branży rozwiązań prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych;
g) współpracę, w ośrodkami szkoleniowymi w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia;
h) organizowanie kursów, szkoleń, seminariów oraz konferencji integracyjno – reklamowych;
i) udostępnianie za pomocą strony internetowej Stowarzyszenia, aktualnych przepisów i informacji dotyczących transportu drogowego.  

§ 5 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której to działalności dochód może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia prowadzonej w interesie własnym i swoich członków w szczególności jest:
a) 46.19.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
b) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
c) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
d) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
e) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
f) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
g) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
h) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
i) 85.59.A Nauka języków obcych;
j) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
k) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
l) 78.20.Z  Działalność agencji pracy tymczasowej;
m) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. 

Rozdział III 
Zasady nabywania i utraty członkostwa. Prawa i obowiązki członków.  

§ 6 

1.Członkiem Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego i spedycji.
2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.
3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
  
§ 7 

1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, na pisemny wniosek zainteresowanego, dokonuje Zarząd.
2. Z ważnych przyczyn Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia, a w szczególności w następujących przypadkach:
a) kandydat na członka prowadzi działalność konkurencyjną wobec Stowarzyszenia;
b) wniosek został złożony przez podmiot, który uprzednio już należał do grona członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku wniosku pochodzącego od kandydata, o którym mowa w ust. 2 lit. b jego przyjęcie jest możliwe po uregulowaniu wszelkich zaległości finansowych wobec Stowarzyszenia.     

§ 8 

1. Utrata członkowska następuje wskutek:
a) zrzeczenia się członkostwa – zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu Stowarzyszenia;
c) śmierci członka, a w przypadku członka wspierającego utraty osobowości prawnej.  
 
§ 9 

1. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na skutek:
a) nieprzestrzeganie międzynarodowych przepisów prawnych, celnych, podatkowych i innych obowiązujących w międzynarodowym transporcie drogowym;
b) niepłacenie składek członkowskich w obowiązującej wysokości przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
c) utraty na stałe warunków wymaganych dla przyjęcia na członka Stowarzyszenia;
d) nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
e) działalności na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków.  

§ 10 

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
b) brania udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, składania wniosków, propozycji uchwał;
c) korzystania na równych prawach z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia;
d) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia (brania udziału w pracach komisji, zespołów, itp.);
e) odwoływania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia od decyzji o wykluczeniu w terminie 14 dni od jej pisemnego doręczenia, do czasu odbycia walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia członek pozostaje zawieszony w sowich prawach;
f) korzystania ze świadczeń oraz poradnictwa fachowego Stowarzyszenia. 

§ 11 

1. Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są do:
a) przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
b) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
c) wypełniania przyjętych na siebie obowiązków członka Stowarzyszenia;
d) regularnego opłacania składek członkowskich;
e) przestrzegania zasad etyki przewoźnika i spedytora. 
2. Członkowie wspierający, mogą uczestniczyć w walnym Zebraniu Członków, a także brać udział w pracach komisji, zespołów, grup, z głosem doradczym. Mogą uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach. 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia  

§ 12 

1. Organami władz Stowarzyszenia są:
a)  Walne Zebranie Członków,
b)  Zarząd,
c)  Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane są w drodze wyborów na Walnym Zebraniu Członków, na 4 letnią kadencję.
3. Pełnienie funkcji w Zarządzie jest honorowe.
4. Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów oraz utraconych korzyści poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach organów. 

§ 13 

1. Organem stanowiącym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie czynności niezastrzeżone dla innych organów, a w szczególności:
a) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia;
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) uzupełnianie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej w przypadku zmniejszenia się ilości członków w tych organach;
d) odwoływanie osób powołanych do pełnienia tych funkcji;
e) uchwalanie kierunków działań i rocznych preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;
f) udzielanie absolutorium Zarządowi;
g) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku trwałego, w zakresie przekraczającym zwykłe zarządzanie tym majątkiem;
h) ustalanie wysokości składek członkowskich;
i) zatwierdzanie struktury organizacyjnej oraz regulaminów organów Stowarzyszenia.
j) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia;
k) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieralnych organów, w tym finansowych Stowarzyszenia.
3. Do ważności uchwały w sprawie wyboru i odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów oddana w obecności co najmniej połowy ½ uprawionych do głosowania. 

§14 

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd, odbywa się raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku kalendarzowego, jako zebranie sprawozdawcze.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd, z jego inicjatywy, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia z podaniem celu jego zwołania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia zwoływane z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, odbywa się w terminie do dwóch miesięcy od złożenia pisemnego wniosku przez uprawnionego.
5. O terminie Walnego Zebrania Członków, jego miejscu i porządku obrad powiadamia się uprawnionych członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania  listem poleconym lub drogą potwierdzonego fax- u, lub potwierdzonego e-mailu).
6. W Walnym Zebraniu Członków członkowie mogą uczestniczyć tylko osobiście.
7. Członkowie wspierający uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.  

§ 15 

1. Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków wybiera Walne Zebranie Członków.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne niezależnie od liczby obecnych członków Stowarzyszenia.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, o ile poszczególne przepisy Statutu nie stanowią inaczej.
4. Każdy członek ma jeden głos. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
5. Głosowanie odbywa się jawnie chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej.
 
§ 16 

Zarząd Stowarzyszenia
1. Organem zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Prawo Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności obejmuje zawieranie umów, składanie oświadczeń woli, reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organów władzy i administracji publicznej oraz osób trzecich.
3. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, w wysokości nie przekraczającej łącznej kwoty rocznych składek członkowskich, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu- w tym Prezesa.
4. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja celów Statutowych Stowarzyszenia;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych preliminarzy budżetowych oraz wniosków dotyczących kierunków działań Stowarzyszenia;
e) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ogólnych i finansowych z działalności Stowarzyszenia;
f) prowadzenie polityki rozwoju i działalności Stowarzyszenia;
g) opracowywanie wniosków i postulatów w zakresie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych.
5. Zarząd swoje funkcje wykonuje przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
6. Zarząd zatrudnia w imieniu Stowarzyszenia pracowników do prowadzenia Biura Stowarzyszenia.
7. Organizację Biura Stowarzyszenia określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.
 
§ 17  

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Przewodniczący Zarządu pełni funkcje Prezesa Zarządu.
3. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie: Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz określa zadania członków pełniących funkcje w Zarządzie.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3 członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeby lub na wniosek każdego z członków Zarządu, w takim wypadku posiedzenie odbywa się w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez uprawnionego z pisemnym wnioskiem.
7. Zarząd wykonuje swoje funkcje przy pomocy Biura Stowarzyszenia, którym kieruje Dyrektor Biura.
8. W posiedzeniu Zarządu może, z głosem doradczym, brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby. 

Komisja Rewizyjna 

§ 18 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno – rewizyjnym Stowarzyszenia.
2. Do jej uprawnień i obowiązków należy:
a) kontrola całokształtu działalności finansowo – gospodarczej Stowarzyszenia, pod względem celowości, gospodarności i rzetelności wydatków;
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji;
d) wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi.
3. Komisja Rewizyjna może zlecić biegłemu analizę sprawozdania finansowego Zarządu oraz rewizję gospodarki finansowej Stowarzyszenia.  

§ 19 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego oraz określa funkcje członków Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka komisji.
4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 2 członków, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
 
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia  

§ 20 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich i darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki, zapisy z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.   

§ 21 

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.  

Rozdział VI
Zmiana Statutu, likwidacja i rozwiązanie Stowarzyszenia
 

§ 22 

Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 
§ 23 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje specjalnie, w tym celu zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

§ 24 

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, zarządza on jego likwidację wyznaczając likwidatora. 

§ 25 

Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w Statucie lub w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmującego decyzję o likwidacji 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR